سلام

همونطور که همتون میدونید وبسایت نه قلم بزودی نمونه آزمون پیشرفت تحصیلی رو قرار خواهد داد.

شاید برای شما سوال پیش آمده باشه که این آزمون از چه دروسی و از چه صفحاتی هست.

ما در ادامه به این سوال شما پاسخ داده ایم

 

مرحله اول آزمون پیشرفت تحصیلی از دروس فارسی، عربی، علوم، پیام های آسمان، زبان انگلیسی، ریاضی و مطالعات اجتماعی هست.

شماره صفحات دروس و تعداد سوالات آن:

فارسی: صفحه 9 تا 65 با 15 سوال

عربی: صفحه 1 تا 48 با 10 سوال

علوم: صفحه 1 تا 62 با 15 سوال

پیام های آسمان: صفحه 11 تا 74 با 10 سوال

زبان انگلیسی: صفحه 15 تا 54 با 10 سوال

ریاضی: صفحه 1 تا 58 با 15 سوال

مطالعات اجتماعی: صفحه 1 تا 63 با 10 سوال

 

نمونه آزمونی که نه قلم قرار خواهد داد از این صفحات و با این تعداد سوال خواهد بود