باسلام
ما توی جلسه قبلی یعنی جلسه سیزدهم به مباحث تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای پرداختیم و مطالبی در مورد سرعت و تندی و تفاوت این دو گفتیم. ما توی این جلسه، جلسه چهاردهم آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم رو به پایان میرسونیم و به مباحث مهم سرعت متوسط و شتاب متوسط می پردازیم.
متن آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم – جلسه چهاردهم:
سرعت متوسط
سرعت متوسط از تقسیم جا به جایی بر زمان مصرف شده برای جا به جایی بدست میآید. اگر جا به جایی برحسب متر و زمان برحسب ثانیه باشد، سرعت متوسط برحسب متر بر ثانیه بیان میشود.
فرمول سرعت متوسط