+آپدیت تیرماه 1395

سلام

بالاخره کتاب قطور و پرپهنای مطالعات اجتماعی پایه نهم که توی اون تاریخ، مدنی و جغرافیا هست آمد. میشه گفت بزرگ ترین کتاب این سال های پایه ها هست.

تصویر جلد ککتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم:

جلد