+آپدیت تیرماه 1395

درود

کتب علوم تجربی پایه نهم ترکیبی از مباحث آزمایشگاه، زیست شناسی، زمین شناسی، فیزیک، شیمی و نگرش به فضا هست که در اختیار دانش آموزان قرار میگرد. این درس از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکید زیادی بر تلاش و کوشش برای موفقیت در آن شده است.

کتاب علوم پایه نهم که در سه جلسه 50 دقیقه در مدارس عادی و چهار جلسه 50 دقیقه در مدارس خاص تدریس میشود، شامل محتویات از قبیل زیر است:

آشنایی با مفاهیم اتم و مواد

آشنایی با مفاهیم انواع ترکیب مواد

آشنایی با مفاهیم فیزیکی از جمله سرعت، تندی، شتاب، فشار و ...

آشنایی با سه قانون نیوتون

آشنایی با مزیت مکانیکی و ماشین ها

بررسی گروه های عمده جانوری و گیاهی

بررسی ساختار زمین

 

تصویر جلد کتاب علوم پایه نهم:

میتوانید هم اکنون این کتاب را در ادامه مطلب دانلود کنید.