-تعریف نیاز: میخواهیم یک ساز و کار حرکتی در ابعاد اسباب بازی بسازیم که در آن ًتبدیل حرکتی به حرکت دیگر انجام گیرد. مثلا حرکت دوران به حرکت خطی تبدیل شود.
-بررسی نیاز و طرح مسئله: با توجه به امکانات و محدودیت ٔها وسیله مورد نظر چگونه باید باشد؟ مثلاً یک جرثقیل اسباب بازی بسازیم که حرکت دورانی الکتروموتور را به حرکت خطی )بالا به پایین و برعکس( تبدیل کند.
-برنامه ریزى كارها : پس از تعیین نیاز، مراحل و كارها را برنامه ریزى مىکنیم. الگوریتم کار ٔها را به وسیله رایانه ترسیم میکنیم.
-بررسـى اطلاعات: با توجه به نیاز به جرثقیل اسباب ٔبازی، درمورد کلیه نمونههای مشابه موجود در بازار و اینترنت تحقیق مىکنیم.
-ارائـه و بررسـى راه حلهـا : بخشهای مختلف جرثقیل از جمله، پایه، ستون، بازو، مدارهای الکترونیکی و کلید تغییر جهت را میتوانیم به روشهای مختلفی بسازیم.
-انتخـاب راهحل نهایی: با در نظر گرفتن امکانات و محدودیتها، راه حل مناسبی را از بین راهحلها انتخاب و نقشههای آن را با رایانه ترسیم میکنیم.
-تولید محصول اولیـه : توسـط ابزار و وسایل در دسترس، محصول اولیه را مىسازیم.
-آزمایش و بهبود: كیفیت آن را ارتقاء میدهیم و قدرت آن را افزایش میدهیم، آنرا رنگآمیزی میکنیم. همچنین اگر نقشهها نیاز به اصلاح دارند آنها را اصلاح میکنیم.
-ارائـه و ثبت محصول: این محصول را ٔدر کلاس کار و فناوری پایه نهم، ارائه و در مدرسه ثبت میکنیم