آمونیاک (ammonia) در طبیعت از تجزیه مواد آلی ازت دار؛مهم‌ترین ترکیب هیدروژنه ی ازت تولید می شود. شكل فضایی آمونیاك هرمی بوده و زاویه پیوندی بین هر دو اتم هیدروژن در آمونیاك 107.8درجه است.

نامهای دیگر آمونیاك:

Hydrogen nitride Spirit of Hartshorn Nitro-Sil Vaporole

از مشخصات آمونیاک  می توان به موارد زیر اشاره كرد:

1-گازی بی رنگ است.

2-دارای مزه ی فوق العاده تند که اشک‌آور و خفه کننده است.

3-این گاز از هوا سبک تر می باشد و به سهولت به مایع تبدیل می‌شود.

محلول در آب می باشد.

 

بقیه در ادامه مطلب ...