باسلام

هفته نامه شماره سه آمادست. هفته نامه به دلیل مسافرت و دلایلی چند وقت منتشر نخواهد شد.

در این هفته نامه این مطالب وجود دارد:

 

 

دانلود هفته نامه نه قلم - شماره سه در ادامه مطلب