نمونه سوال نوبت اول قرآن پایه نهم به همراه پاسخنامه توسط نه قلم آماده شد و در ادامه همین مطلب قابل دانلود میباشید.

این نمونه سوال از درس یک تا شش میباشد. در این نمونه سوال، معنی کلمات، ترجمه عبارات و آیات و ارزیابی نکته های ترجمه قرار گرفته است.

پاسخنامه هم در ادامه مطلب موجود است. سطح این نمونه سوال ساده میباشد.

دانلود در ادامه مطلب