نفت یا نفت خام یکی از مهم ترین مواد موجود در جهان استد شناخته شده ترین محصولات فرعی نفت عبارتند از : سوخت های پر انرژی- گازوئیل یا بنزین - نفت چراغ- نفت دیزل و یا سوختهای نفتی و سوخت های گالنی نیز از نفت بدست منی آیند د بیشتر غذاهایی که ما می خوریم و لباس هایی که می پوشیم تماما به نحوی از انحاء وابسته به مواد بدست آمنده از نفت هستند د از نفت برای جلوگیری از چسبناک شدن نان به هنگام مخلوط کردن خمیر استفاده می شود د از ناینلنوننهنای نازک برای بسته بندی مواد غذایی استفاده می شود و بیشتر لباس های ما که از الیاف مصنوعی بدست آمده از نفت ساختنه شده اند د بیش از یک هزار نوع روغن مایع و جامد از نفت خام ساخته شده اندد از روغن روان کننده در وسایل گنونناگنوننی چون ساعت و قطعات ماشین آلات- لوکوموتیوها و مولد های برق استفاده میشود د آسفالت جاده ها و پشت بام ها ننینز بنا استفاده از مواد نفتی ساخته می شود د موم بدست آمده از نفت در تولید اجناسی چون : شمع- کاغذ های روغنی و سلوفون استفاده می شود د مواد دیگری که از نفت بدست می آیند در تولید انواع کاغذ کاربن- مرکب چاپ کتاب وروزنامنه و منواد پاک کننده مورد استفاده قرار می گیرد د