* زاده : ۱ رمضان۹۷۸ هجری قمری؛ برابر با ۱۵۷۱ میلادی
* زادگاه : هرات
* تاج گذاری : ۹۸۹ هجری قمری
* مکان تاج گذاری : شهر هرات در ایالت خراسان (اکنون در افغانستان)
* درگذشت : ۲۴ جمادی‌الاول سال ۱۰۳۸ هجری قمری؛ برابر با ۱۶۲۹ میلادی
* مکان درگذشت : اشرف (بهشهر کنونی در استان مازندران)
* جانشین : شاه صفی (سام میرزا پسر صفی میرزا)


کودکی شاه عباس
در کودکی به عباس میرزا معروف بود و والی هرات بود؛ شاه اسماعیل دوم صفوی که مردی خشن و نا نجیب بود؛ همانند دیگر برادر زادگان و برادران فرمان قتل او و پدرش ( سلطان محمد خدابنده ) را صادر کرده بود ولی این امر وقتی که شاه اسماعیل دوم به قتل رسید کان لم یکن باقی ماند.