غیر از قسمتهای اصلی که در جمله بکار می روند کلمات (واژه های ) دیگری نیز نویسنده یا شاعر در جمله استفاده می کند که به آن اجزاع غیر اصلی می گوییم که باعث گسترده شدن وزیباتر شدن جمله و قابل درک بهتر برای شنونده می شود  .

ازجمله این اجزا می توان به انواع قید، ضمیرها، صفت، تشبیهات، استعارات، کنایه ها، ایهام جناس ها و غیره اشاره کرد .