فلورايد اولين بار در آب اقيانوس كشف شد. بعد مشخص شد كه بعضي از افراد داراي لكه هاي قهوه اي روي دندان ها هستند. اين افراد فلوئور زياد مصرف كرده بودند و دندان هاي آنها استحكام زيادی داشت.

نقش فلوراید: مقادير كم فلوراید سبب كاهش پوسيدگي دندان مي شود. فلوراید با اتصال به تركيبات كلسيم، سبب مي شود كه ميناي دندان در مقابل اسيدهايي كه به وسيله باكتري هاي دهان توليد مي شود مقاومت بيشتري پيدا كند. فلوراید در حفظ ساختمان استخوان نيز مفيد است و از پوكي استخوان تا حدي مي كاهد.

متابوليسم: فلورايد آب بهتر از فلوراید غذا جذب مي شود. جذب به سرعت و از طریق معده صورت مي گيرد. استخوان ها و دندان ها فلورايد را از سیستم گردش خون برداشت مي كنند. دفع فلوراید از طريق ادرار صورت مي گيرد.

میزان نياز: روزانه 4-1.5 گرم، میزان دريافت كافي و بي خطر فلورايد است. مقدار مصرفي فلوراید در كشورهاي مختلف متفاوت و بين 0.9 تا 1.7 ميلي گرم است.

 

بقیه توضیحات در ادامه مطلب...