در بات تحقیقات کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم:

مناطق زندگي تمام گياهان ، حيوانات و ساير موجودات با شرايط طبيعي محيط در يك منطقه ويژه بنام زيست بوم شناخته شده است . يك زيست بوم با انواع حيات گياهي  مشخصي با توجه به موقعيت ، شرايط آب وهوائي ، عرض جغرافيائي و ارتفاع  تعيين مي شود .

 

براي مثال  در قسمت هاي شمال آمريكا و آسيا  جنگلهاي مخروطي و جنب قطبي وجود داردن كه داراي شرايط طاقت فرسايي بوده و فصل رشد درختان در آن كوتاه است . بجاي درختان گياه كوتاه قد توندرا در اين مناطق رشدو نمو مي كنند . با افزايش ارتفاع پديده مشابهي اتفاق مي‌افتد  بطوريكه درختان جاي خود را در مناطق بلند كوهستاني به گياهان كوتاه قد مي‌دهند .