از ابتداي زمستان، نیم کره شمالي كم كم به سمت خورشيد متمايل مي شود تا اينكه پس از شش ماه، يعني در ابتداي تابستان ميزان كج شدگي آن به بالاترين حد خود مي رسد. در اين روز ساكنان اطراف عرض جغرافيايي ۵/۲۳ درجه شمالي (بالاترین حدی که خورشید بر نیمکره شمالی عمود میتابد) خورشيد را درست بالاي سر خود مي بينند. (آغاز تابستان را انقلاب تابستاني مي نامند) روز اول تابستان، طولانيترين روز سال در نيمكره شمالي است. پس از انقلاب تابستاني، نيمكره جنوبي اندك اندك به سمت خورشيد تمايل مي يابد و نيمكره شمالي، از خورشيد دور مي شود تا اينكه پس از شش ماه، يعني در ابتداي زمستان نيمكره شمالي، ميزان كج شدگي نيمكره جنوبي به بيشترين مقدار خود مي رسد. در اين روز ساكنان عرض جغرافيايي ۵/۲۳ درجه جنوبي (پایین ترین حدی که خورشید بر نیمکره جنوبی عمود میتابد) خورشيد را هنگام ظهر درست بالاي سر خود مشاهده مي كنند. اين روز كوتاهترين روز نيمكره شمالي و بلندترين روز نيمكره جنوبي است. (به آغاز زمستان در اصطلاح انقلاب زمستاني گويند) با توجه به توضيحات فوق مشخص مي گردد که چرا به مدار ۵/۲۳ درجه عرض شمالي كره زمين، راس السرطان گفته مي شود. ( همانطور که مي دانيد سرطان به مفهوم تيرمي باشد) و همينطور مدار ۵/۲۳ درجه عرض جنوبی کره زمین را راس الجدی گفته شده است.(جدی به مفهوم دی ماه می باشد)