+آپدیت مرداد 1395

کتاب ریاضی پایه نهم هم رسید. این کتاب، کتاب اصلی و کاملی هست که در مدارس تدریس خواهد شد.

کتاب ریاضی پایه نهم در ادامه کتب هفتم و هشتم است و ساختاری دقیقا مانند کتب قبلی دارد. این کتاب به مباحث ریاضی مانند مجموعه ها، ریشه های دوم و سوم، عبارات جبری، اتحاد ها، حجم و سطح، معادله و نامعادله و ... پرداخته شده است. رویکرد آموزش از طریق حل مسئله همانند کتب هفتم و هشتم هدف اصلی این کتاب قرار داده شده است.

امیدوارم از ریاضی لذت ببرید

تصویر جلد کتاب ریاضی پایه نهم

جلد

 

دانلود کتاب اصلی و کامل ریاضی پایه نهم در ادامه مطلب