+آپدیت مرداد 1395

همانطور که میدانید اهمیت آشنایی با دین، در همه ادیان مورد توجه است. در کشور پهناور ایران علاوه بر مسلمانان، اقلیت های دینی دیگری نیز زندگی میکنند. به همین دلیل مسئولین تالیف بر این شدند که کتابی ویژه اقلیت های مذهبی در پایه نهم قرار بدهند. اقلیت های مدهبی ایران شامل کلیمی، زرتشتی و مسیحی می باشد.

در نتیجه این کتاب ویژه دانش آموزان کلیمی، زرتشتی و مسیحی میباشد.

طرح جلد کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه نهم

جلد

دانلود کتاب کامل تعلیمات ادیان الهی و اخلاق پایه نهم در ادامه مطلب