باسلام
به خاطر تاخیر چند هفته ای در انتشار این جلسه، عذر خواهی میکنم. امیدوارم از این به بعد حداقل یک جلسه در هفه قرار بگیره تا بتونیم تا نوبت اول به آخرای کتاب برسیم. خب ما تو دو جلسه قبلی آموزش فصل پنجم علوم پایه نهم رو شروع کردیم. مای تو این جلسه در مورد نیروی کنش و واکنش و اصطکاک خواهیم پرداخت و آموزش فصل پنجم علوم تجربی پایه نهم رو به پایان خواهیم رسوند.
متن جلسه هفدهم آموزش علوم پایه نهم:
نیرو کنش و واکنش
هرگاه با پا ضربه محکم به توپ بستکبال بزنید، پای شما درد میگیرد.
دلیل اینکه پای شما درد میگیرد این است که شما با پای خود نیرویی به توپ وارد کرده اید و توپ هم همان اندازه نیرو به پای شما وارد میکند. ما نیرویی که شما به توپ وارد کرده اید را نیروی کنش و نیرویی که توپ به پا وارد میکند را نیروی واکنش مینامیم.