باسلام
در هفت جلسه قبلی به آموزش فصل اول و دوم علوم پایه نهم پرداختیم و در این جلسه آموزش فصل سوم علوم پایه نهم رو شروع خواهیم کرد.
و اما جلسه هشتم آموزش علوم پایه نهم:
خداوند تمام موادی که برای بقای زندگی انسان و حیوانات نیاز هست، در کره زمین قرار داده است. این منابع حق تمام نسل های بشر است اما امروزه با مصرف بی رویه از آنها، چرخه های موجود در کره زمین را از هم زده اند. به طوری که با اندکی تامل در مییابیم که زمین با زبان حال خود اینگونه در گوش ما نجوا میکند. «شما انسانها دوستی با زمین را فراموش کرده اید و با روشهایی که در پیش گرفتهاید و با کارهایی که انجام میدهید، زیبایی های طبیعت را از بین می برید.» اینک شایسته است به روشهای زندگی خود با دقت بیندیشیم و به دنبال راههای بهتری برای زندگی کردن باشیم.تا بلکه همه چیز به روال طبیعی خود برگردد و شرایط برای بقای جانداران و انسان مهیا شود.