باسلام
در جلسه قبلی به موضوع نفت خام کاربردهای آن پرداختیم و در این جلسه به ترکیب های نفت خام و جداسازی آنها میپردازیم.
متن آموزشی جلسه دهم کلاس آموزشی علوم پایه نهم:
ترکیب های نفت خام
نفت خام مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است. البته همراه نفت خام، همواره مقداری نمک، آب و گوگرد نیز یافت میشود. هیدروکربن ها از دو عنصر کربن و هیدروژن ساخته شدهاند. در هر مولکول هیدروکربن اتم های هیدروژن با اتم های کربن از طریق پیوندهای کووالانسی به یکدیگر متصلاند. برای نمونه، در متان که سادهترین هیدروکربن است، هر اتم کربن با 4 اتم هیدروژن پیوند داده است. با افزایش تعداد کربن ها و هیدروژن ها، هیدروکربن های بزرگ تر ساخته میشوند. ویژگی هیدروکربن ها به تعداد اتم های سازنده آن بستگی دارد.
نقطه جوش یکی از ویژگی های فیزیکی مواد است که به نیروی ربایش بین ذره های سازنده آنها بستگی دارد. هرچه نیروی ربایش بین ذره ها بیشتر باشد، نقطه جوش بالاتر است. در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن، نیروی ربایش بین مولکول ها بیشتر میشود.