با توجه به مشکل تر بودن گرامر درس پنجم زبان انگلیسی پایه نهم و درخواست دوستان از جزوه آموزشی با کمک کتاب خط سفید تهیه گردید تا دوستان استفاده کنند.

دانلود در ادامه مطلب