پرسش اول (سطح:ساده):

ساعتی داریم که هر باتری 12 ولتی مناسب تا 240 ساعت، کار ساعت را تعمین میکند.در روز اول مهر ساعت پس اتمام باتری بروی ساعت 4 متوقف شده است. احسان میخواهد محاسبه کند که ساعت چقدر کار کرده است. او مطمئن هست که باتری ساعت را عصر تعویض کرده است. زمان تعویض باتری ساعت چند بوده است؟؟


پاسخ خود را به ایمیل 9ghalam@gmail.com بفرستید.
حتما در عنون ایمیل ارسالی 'bahoosh 1' را بنویسید.
در متن ایمیل ابتدا پاسخ و سپس نام کاربری در سایت و نام و نام خانوداگی خودتون رو بنویسید.
نوشتن نام و نام خانوادگی اختیاری میباشد.