باسلام

این مطالب رو از تو نت پیدا کردم و باهاش یک جزوه کامل آموزشی در صفت ها ساختم. با خوندن این مطلب دیگه هیچ مشکلی در صفت ها نخواهید داشت.

متن جزوه:

ôنکته1: برای تشخیص صفت در جمله از دو روش می توانیم استفاده کنیم:

الف) قبل از آن، یک «اسم » بیاوریم و بعد از آن، فعل ربطی« است» را بیاوریم اگر جمله از نظر معنی  درست بود تا حدی می توانیم آن را صفت بنامیم.

مانند: کلمه پادشاه      تقی پادشاه است.     تقی: اسم            پادشاه: صفت             است: فعل ربطی

علی خوب است  .       علی: اسم                خوب: صفت          است: فعل ربطی

ب) بعد از صفت پسوند «تر» اضافه می کنیم در صورت مفهوم دادن کلمه وجمله می توانیم صفت را تشخیص دهیم.

مانند جملات بالا:             تقی پادشاه تر است. ( کلمه پادشاه تر مورد استعمال نیست.)

علی خوب تر است. ( که کلمه خوبتر در جمله معنی می دهد. )

ôنکته 2:  روش یافتن صفت مطلق:اگر در آخر صفت لفظ «تر» یا «ترین» وجود نداشته باشد صفت مطلق است.

 ôنکته 3: صفت تفضیلی: این نوع صفت غالباً مسند قرار می گیرد یا در حالت اضافه واقع می شود و پس از آن تا اتمام معنی جمله یکی از سه حرف « از،که،تا» می آید و معمولاً در این مورد «که» و «تا» معنی «از» را می دهند.

مانند این اتاق بزرگتر از آن اتاق است.