اصلاحيه كتاب كار انگليسي پايه نهم

صفحه 13 : قسمت پ – به جاي تصوير رفتگر ، تصوير پيشخدمت قرار گيرد .

صفحه 22 : سوال 1 شماره 4

4. We ………………………. money at the airport . ( exchange )

صفحه 58 : شكل شماره 5 : تصوير هواپيمايي كه پرواز كرده ، پشت تصوير فرد قرار گيرد . پاسخ صحيح He is nervous because he is late. صحيح مي باشد.

صفحه 62 : سوال 8 : به جاي پنج غلط ، 4 غلط وجود دارد .

صفحه 64 : سوال 10 : الف) فرانك درباره گردش علمي مدرسه خود متن زير را نوشته است . آن را بخوانيد و زير « قيدهاي تكرار» خط بكشيد .

صفحه 70 : سوال 3 – شماره 3 :

3. …………………. the student use a mobile in the class ?