باسلام
ما توی جلسه قبلی یعنی جلسه سیزدهم به مباحث تندی لحظه ای و سرعت لحظه ای پرداختیم و مطالبی در مورد سرعت و تندی و تفاوت این دو گفتیم. ما توی این جلسه، جلسه چهاردهم آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم رو به پایان میرسونیم و به مباحث مهم سرعت متوسط و شتاب متوسط می پردازیم.
متن آموزش فصل چهارم علوم پایه نهم – جلسه چهاردهم:
سرعت متوسط
سرعت متوسط از تقسیم جا به جایی بر زمان مصرف شده برای جا به جایی بدست میآید. اگر جا به جایی برحسب متر و زمان برحسب ثانیه باشد، سرعت متوسط برحسب متر بر ثانیه بیان میشود.
فرمول سرعت متوسط

شتاب متوسط
ما وقتی به مدرسه میرویم، در طول مسیر سرعت خود را بارها تغییر میدهیم یا برای چند لحظه می ایستیم وقتی سرعت یک محرک در حال تغییر باشد، میگوییم حرکتش دارای شتاب است. شتاب نیز مانند تندی و سرعت، یکی دیگر از ویژگیهای حرکت است.شتاب متوسط متحرک بهصورت زیر تعریف میشود
فرمول شتاب متوسط
یکای شتاب از تقسیم یکای سرعت (s/m) بر یکای زمان (s) به دست میآید که متر بر مربع ثانیه (s2/m) است.
چون برای تهیه این آموزشات زحمت فراوانی کشیده میشه، کپی ازش ممنوع میباشید. در صورت مشاهد کپی برخورد خواهد شد.
با نظراتون ما رو راهنمایی کنید.
خب آموزش فصل چهارم به پایان رسید در جلسه های بعدی به آموزش فصل های بعدی علوم پایه نهم خواهیم پرداخت.